Ekonomisk frihet och utveckling

I inlägget om rätten att få leva som man vill argumenterade jag för att när olika politiska system konkurrerar med varandra på en lokal nivå skapas det bättre förutsättningar för att det skall kunna uppstå samhällen med lagar och regler som passar bäst för varje individs tycke och smak. Rätten till frihetligt utträde ger en…

Rätten att leva som man vill

Att tvinga någon att leva under lagar som denne inte frivilligt går med på borde på förhand ses som moraliskt fel. Eftersom alla lagar i slutändan upprätthålls med våld eller hot om våld borde vi därmed vara misstänksamma mot lagar som kränker individens frihet. All ändamålsenlig politik måste därför ta hänsyn till individens intressen och…

Vår strategi

Vi inom OFUSS har som mål att varje individ skall få ha rätt till självbestämmande, att själv bestämma vilka lagar denne vill leva under, så länge dessa lagar respekterar andras individuella rättigheter. Hur har vi tänkt oss uppnå det här målet? De viktigaste delarna i vår strategi är att först göra vår politik känd och…

Vad innebär ett frihetligt utträde?

Ofuss har som mål att varje individ skall ha rätt att träda ut ur den stat denne lever under. Men vad skulle detta innebära rent praktiskt? Ett frihetligt utträde kan vara av två slag, territoriell eller extra-territoriell, vilka jag tar upp i ordning nedan. Territoriellt utträde / Geografiskt baserad utbrytning I korthet innebär ett territoriellt…